Reglement fiets4daagse

Wanneer u deelneemt aan de Twenterand fiets 4 daagse gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. De inschrijving, per persoon, tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 2. De inschrijving dient te geschieden onder de voorwaarde zoals door de Twenterand fiets4daagse zijn bepaald, op de door de Twenterand fiets4daagse verstrekte deelnemerskaart. Dit geldt als bewijs van inschrijving. Bij controle op parcoursen moet deze deelnemerskaart persoonlijk worden getoond.

 3. De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen. De dagafstand is naar keuze 40 of 60 km.

 4. De herinnering aan de Twenterand fiets4daagse wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer(ster), die de fiets4daagse met goed gevolg heeft uitgereden en in het bezit is van het minimaal vereiste aantal controlestempels. Deze herinnering wordt alleen uitgereikt aan de 4daagse deelnemers die alle 4 dagen hebben gefietst.

 5. De deelnemers aan de Twenterand fiets4daagse doen vrijwillig en geheel voor eigen risico mee aan dit evenement. De organisatie van de Twenterand fiets4daagse is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte noch voor verlies van persoonlijke bezittingen. De deelnemer vrijwaart de Twenterand fiets4daagse voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten

 6. De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie, dan wel verkeersregelaars, dienen strikt te worden opgevolgd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te rijden. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht.

 7. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

 8. Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben.

 9. Het spreekt voor zich dat deelnemers geen afval en/of andere rommel op het parcours achterlaten. Graag afgeven bij de rustplaatsen.

 10. De Twenterand fiets4daagse behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de Twenterand fiets4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de Twenterand fiets4daagse kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie.

 11. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van personalia en/of beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van deze Twenterand fiets4daagse. De Privacywet is hierop van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.

 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Twenterand fietsvierdaagse. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

 13. Overtreding van dit reglement kan uitsluiting van verdere deelname tot gevolg hebben.

X

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in ons Cookiebeleid. Cookiebeleid